Liigu edasi põhisisu juurde

Konfidentsiaalsuspõhimõtted

Andmete vastutava töötlejana pöörab Elis Textile Service AS erilist tähelepanu veebisaidi https://ee.elis.com iga kasutaja isikuandmete kaitsmisele ning kohustub tagama nende andmete kõrgeimal tasemel kaitsmise 6. jaanuari 1978. aasta seaduse 78-17 järgi, mis käsitleb infotehnoloogiat, faile ja kodanikuvabadusi (edaspidi: infotehnoloogia ja kodanikuvabaduste seadus), ning vastavalt 27. aprilli 2016. aasta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (edaspidi: üldmäärus).

 

Elis Textile Service AS võib olla kohustatud küsima veebisaiti lehitsevatelt kasutajatelt teatavaid andmeid ja isikuandmeid. Avaldaja osutab, kas need andmed on kohustuslikud või valikulised.

Elis Textile Service AS võtab kõik vajalikud ettevaatusabinõud, ei säilitada isikuandmete turvalisus ja konfidentsiaalsus, eelkõige selleks, et kaitsta neid moonutamise, kahjustamise ning kõrvaliste isikute juurdepääsu eest.

Käesolevates andmekaitsepõhimõtetes selgitatakse, kuidas Elis Textile Service AS  kasutab andmeid, mida kogutakse, kui te lähete veebisaidile. Nendes põhimõtetes tähendab „Elis Textile Service AS“ ja „meie“ vastutavat töötlejat ning „teie“ veebisaidi kasutajat.

Mis on isikuandmed?

Isikuandmed on kõik andmed, mille abil teid saab otseselt (nt teie nimi) või kaudselt (nt pseudonüümitud andmed, nt kordumatu tunnus) tuvastada. See tähendab, et isikuandmed hõlmavad niisuguseid andmeid nagu e-posti aadressid, kasutajanimed, kasutaja loodud sisu, sugu, aadress ja ametinimetus (nt müügitöötaja, juhataja). Isikuandmete hulka võivad kuuluda ka kordumatud numbrilised tunnused, nt teie arvuti IP-aadress või teie mobiilseadme MAC-aadress, samuti küpsised.

Milliseid isikuandmeid me teilt kogume, kuidas neid kasutame ja kui kaua säilitame?

1. Ärisuhted

Elis Textile Service AS kogub ja töötleb teie isikuandmeid siis, kui te:

  • kasutate veebisaidi kontaktivormi;
  • vastate meie e-kirjadele;
  • tellite meie infolehte;
  • veebisaiti kasutades aktsepteerite küpsiste salvestamise.

Neid võidakse kasutada selleks, et leida teile sobivaid võimalikke kliente ja täita kaubanduslepingut. Neid võidakse kasutada teie vajadustele kohandatud prospektimise eesmärkidel ja kaubanduslepingu täitmiseks.

Kui te täidate kontaktivormi või infolehe tellimise avalduse, töödeldakse kogutud andmeid teie konkreetse taotluse rahuldamiseks teie nõusoleku alusel.

Meie klientide isikuandmete töötlemist reguleerivad meie ja kliendi vahelised kaubanduslepingud.

Elis Textile Service AS on kogutud andmete vastuvõtja.

Teave edastatakse ELIS Groupi Euroopa Liidus asuvatele üksustele, kes kasutavad neid, et vastata teie teabenõuetele meie pakutavate teenuste kohta ja kaubanduslepingu täitmiseks. Seda võidakse edastada ka teenuseosutajatele (nt meie veebiagentuurid või turu-uuringute ettevõtted, kes tegelevad teatavate veebitehingute või rahulolu-uuringutega) ja meile tehniliste teenuste osutajatele (nt veebisaidi hostimine), kes asuvad Euroopa Liidus või piisavaid garantiisid pakkuvas riigis.

Sel veebilehel andmeid esitades annate te selgesõnalise nõusoleku veebisaidil kogutud andmete edastamiseks Elis Groupi üksusele, kes vastab teile otse või oma teenusepakkujate kaudu ainueesmärgiga anda teile teavet teatavate meie teenuste kohta, mis võivad teid huvitada, või teie lepingu täitmiseks.

Elis Textile Service AS kehtestab oma teenuseosutajatele range nõude kasutada isikuandmeid üksnes nende teenuste haldamiseks, mida Elis Textile Service AS  palub neil osutada. Elis Textile Service AS nõuab neilt teenuseosutajatelt, et nad tegutseksid alati kooskõlas kehtivate isikuandmete kaitset käsitlevate seadustega ja pööraksid erilist tähelepanu nende andmete konfidentsiaalsusele.

Võime edastada teie isikuandmeid ka kolmandatele isikutele järgmistel juhtudel:

  • kui me müüme mõne tegevussuuna või varad; sel juhul võime edastada teie isikuandmed niisuguse tegevussuuna või varade potentsiaalsele ostjale; kui Elis Textile Service AS või Elis Groupi üksuse või osa tema varadest omandab kolmas isik; sel juhul on nende varadega seotud klientide isikuandmed üks võõrandatavatest varadest. Viimasel juhul töötleb omandaja teie andmeid uue vastutava töötlejana ja teie isikuandmete töötlemist reguleerivad tema andmekaitsepõhimõtted;
  • kui oleme kohustatud avaldama või jagama teie isikuandmeid seaduse täitmiseks või tagamiseks, et täidetaks või kohaldatakse meie kasutus-, müügi- või muid tingimusi, mille te olete heaks kiitnud, või Elis Textile Service AS, tema klientide või töötajate õiguste, omandiõiguse või turvalisuse kaitsmiseks;
  • kui meil on selleks teie nõusolek või
  • kui meil on juriidiline õigus seda teha.

Me ei turunda ega müü teie isikuandmeid.

Kui kaua me neid isikuandmeid säilitame?

Säilitame teie isikuandmed üksnes seni, kuni see on vajalik andmete säilitamise eesmärgi täitmiseks.

Meie lepingute täitmise raames kogutud andmeid säilitatakse neli aastat pärast kaubanduslepingu lõppu.

Teabenõuete korral meie toodete ja teenuste kohta ning infolehe tellimuste korral säilitatakse teie isikuandmeid neli aastat pärast meie viimast kontakti veebilehe kaudu, välja arvatud järgmistel juhtudel:

– kui te teostate oma õigust andmete kustutamisele allpool kirjeldatud tingimustel;

– kui seadusjärgse või regulatiivse kohustuse tõttu on lubatud või kohustuslik pikem säilitamisperiood.

2. Tööpakkumised

Kui te mis tahes viisil (meie veebisaidi kaudu või sellest sõltumata) esitate tööle kandideerimise avalduse, on Elis Textile Service AS edastatud andmete vastutav töötleja.

Tärniga tähistatud küsimustele vastamine on kohustuslik. Kui te neile küsimustele ei vasta, võib see mõjutada teie taotluse rahuldamist. Muudele küsimustele vastamine on valikuline ega mõjuta taotluse läbivaatamist.

Teie isikuandmeid kasutatakse üksnes värbamise haldamiseks teie nõusoleku alusel.

Juhime tähelepanu asjaolule, et teie andmeid käsitletakse konfidentsiaalsena. Kogutud andmete vastuvõtjad on Elis Textile Service AS  asuvad asjakohased üksused. Neid andmeid kasutatakse teie värbamise haldamiseks. Teie andmetele võivad hoolduse eesmärgil juurdepääsu saada meie tehniliste teenuste osutajad (nt veebisaidi hosting), kes asuvad Euroopa Liidus või piisavaid garantiisid pakkuvas riigis.

Elis Textile Service AS kehtestab oma tehniliste teenuste osutajatele range nõude kasutada isikuandmeid üksnes nende teenuste haldamiseks, mida Elis Textile Service AS palub neil osutada. Elis Services nõuab neilt teenuseosutajatelt, et nad tegutseksid alati kooskõlas kehtivate isikuandmete kaitset käsitlevate seadustega ja pööraksid erilist tähelepanu nende andmete konfidentsiaalsusele.

Kui kaua me neid isikuandmeid säilitame?

Säilitame teie isikuandmed üksnes seni, kuni see on vajalik andmete säilitamise eesmärgi täitmiseks.

Teie andmeid säilitatakse maksimaalselt 24 kuud ajast, mil te viimati uuendasite oma tööle konkureerimise kontot.

Elis Textile Service AS kehtestab oma tehniliste teenuste osutajatele range nõude kasutada isikuandmeid üksnes nende teenuste haldamiseks, mida Elis Service palub neil osutada. Elis Services nõuab neilt teenuseosutajatelt, et nad tegutseksid alati kooskõlas kehtivate isikuandmete kaitset käsitlevate seadustega ja pööraksid erilist tähelepanu nende andmete konfidentsiaalsusele.

Kui kaua me neid isikuandmeid säilitame?

Tellimusvormil kogutud isikuandmeid säilitatakse tellimuse kehtivuse aja jooksul.

 

Kuidas teie õigusi teostada

 

Kehtivate eeskirjade järgi on teil seoses oma andmetega järgmised õigused: õigus andmetega tutvuda, õigus esitada vastuväiteid, õigus andmete parandamisele ja kustutamisele. Te võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta.

27. aprilli 2016. aasta määruse 2016/679 kohaselt võib iga füüsiline isik teostada oma isikuandmete suhtes järgmisi õigusi: töötlemise piiramine, andmete kustutamine ja ülekandmine.

Kui soovite oma õigusi teostada, palun võtke meiega ühendust (vt allpool olevat jaotist „Kuidas meiega ühendust võtta“). Sel juhul on Elis Textile Service AS-l üks (1) kuu teile vastamiseks.

Kuidas meiega ühendust võtta

Kui teil on küsimusi või märkusi selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid töötleme ja kasutame, või kui soovite eespool osutatud õigusi teostada, palun võtke meiega ühendust e-posti aadressil ee.info@elis.com.

Taotlus peab olema allkirjastatud ja sellega peab kaasas olema teie allkirjaga isikut tõendava dokumendi fotokoopia ning aadress, kuhu saata vastus. Teile saadetakse vastus ühe kuu jooksul taotluse saamisest.

Riigi URL-i ümbersuunamise võimalus automaatse asukohatuvastuse abil

Täidetakse olenevalt kasutatavast tehnoloogiast.

Keskuse leidmine

Täidetakse olenevalt kasutatavast tehnoloogiast.

Andmekaitsepõhimõtete uuendamine

Elis Textile Service AS jätab endale õiguse oma andmekaitsepõhimõtteid uuendada, sealhulgas õigusaktide muudatuste korral. Soovitame tutvuda selle (meie veebisaidil avaldatud) dokumendiga korrapäraselt, et olla kursis võimalike muutustega teie isikuandmete töötlemisel.

Võta meiega ühendust

Vajad lisainformatsiooni ? Võta meiega ühendust !

Kontaktivorm

Võtame Teiega peagi ühendust!

*Kohustuslikud väljad

 
Selle vormi kaudu kogutud isikuandmeid ja andmeid töödeldakse elektrooniliselt, et vastata teie teabepäringutele meie teenuste kohta. Neid võidakse kasutada äritegevuseks vastavalt teie vajadustele ja lepingu täitmiseks.
Kui täidate meie vormi, töödeldakse kogutud andmeid teie nõusoleku alusel teie päringule vastamise eesmärgil.

CAPTCHA