Liigu edasi põhisisu juurde

Juhatus

Hetkel koosneb juhatus kolmest liikmest:

Täitevkomitee

Täitevkomitee koosneb 11 liikmest:

 

 

Nõukogu

Nõukogu valvab ettevõtte juhatuse üle lähtuvalt seadustes sätestatud tingimustest, ettevõtte põhimäärusest ning nõukogu ja selle komiteede sisekorraeeskirjast. Läbi aasta nõukogu kontrollib ja vaatab üle, mida vajalikuks peab, ning võib nõuda mistahes dokumente, mida peab kasulikuks oma ülesannete täitmisel.

Read more

Konkreetsemalt kontrollib nõukogu iga poolaasta järel direktorite nõukogu koostatud poolaasta ja aasta konsolideeritud finantsaruandeid. Iga-aastasel korralisel üldkoosolekul peab nõukogu koostatud tegevusaruande märkustega ettekande, mille on koostanud direktorite nõukogu, samuti eelnenud aasta konsolideeritud finantsaruannete ettekande.

Juhatus informeerib nõukogu regulaarselt kontserni juhtimiseesmärkidest ja nende täitmisest (eriti aastaeelarve ja investeerimiskava osas). Samuti investeeringute, riskihalduse ja inimressursside juhtimise poliitikast ning selle rakendamisest kontsernis. Direktorite nõukogu toob seejuures ühtlasi esile mistahes ebatavalised olukorrad.

Nõukogu sisekorraeeskiri sätestab selle liikmete kohustused, nagu neid on kirjeldatud ka AFEP-MEDEF-i äriühingute üldjuhtimise eeskirjades. Konkreetsemalt näeb põhimäärus ette, et nõukogu liikmed võivad nõuda täiendavat koolitust ettevõtte ning selle kontrollitavate ettevõtete, nende äri ja ettevõtlussektorite eripärade osas. Samuti võib aeg-ajalt nõuda informatsiooni või saada ütlusi direktorite nõukogu või täitevkomitee liikmetelt. Veel on ette nähtud, et nõukogu liikmed saavad üldiselt perioodilist ja pidevat informatsiooni ettevõtte tulemuste, tegevuste ja arengute kohta.

Nõukogu koosolekute tingimused on sätestatud sisekorraeeskirjaga. Sellest tulenevalt juhatab nõukogu koosolekuid selle esimees või esimehe asetäitja, kui ilmneb takistav asjaolu – mistahes võimalikel viisidel, kaasa arvatud suuliselt.

Kui vähemalt üks direktorite nõukogu liige esitab selleks põhjendatud taotluse, peab esimees nõukogu kokku kutsuma 15 päeva jooksul alates kirjaliku taotluse saamisest. Kui taotlus jääb vastamata, võib/võivad selle autor(id) ise koosoleku kokku kutsuda, pakkudes välja koosoleku päevakorra.

Nõukogu saab kokku vähemalt iga kolme kuu tagant, et vaadata üle: kvartaliaruanne, mille direktorite nõukogu neile vastavalt revisjonikomisjoni vajadustele esitama peab; kontrollida ja vaadata üle direktorite nõukogu edastatud dokumendid ja informatsioon; ettevõtte huvides mistahes muul ajal. Koosolekute sagedus ja pikkus peab võimaldama nõukogu vastutusalasse kuuluvate teemadega tutvuda ja neid sügavuti arutada.

Koosolekuid juhatab esimees, tema puudumisel aseesimees. Kui puuduvad nii esimees kui aseesimees, siis juhatab koosolekut nõukogu määratud liige. Nõukogu liikmete kvoorumi ja enamuse arvestamisel peetakse osalejateks liikmeid, kes osalevad videokonverentsi või konverentskõne vahendusel, mis võimaldavad neid identifitseerida ja garanteerivad liikmete efektiivse osalemise vastavalt kohaldatavale seadusandlusele ja määrustele.

Samuti sätestab põhimäärus nõukogu tegevuse hindamismetoodika. Selleks peab nõukogu kord aastas pühendama päevakorrapunkti oma tegevusmeetoditele, et anda hinnang ametisse nimetamise ja tasustamise komitee aruande alusel. Vähemalt iga kolme aasta tagant tuleb koostada nõukogu ja selle komiteede ametlik hinnang, võimalusel nõukogu sõltumatu liikme juhtimisel, ning vastavalt vajadusele välise konsultandi abiga. Majandusaasta aruandes informeeritakse aktsionäre hinnangute tulemustest ja mistahes järelmeetmetest.

Sulge

Revisjonikomisjon

Revisjonikomisjoni missioon on jälgida finants- ja raamatupidamisinfo koostamise ja kontrollimisega seonduvaid küsimusi ning tagada riskijälgimise ja firmasisese töökorralduse kontrollsüsteemi efektiivsus, et lihtsustada nõukogu kontrollfunktsioone. Lähtuvalt sellest raamistikust revisjonikomisjon: (i) valvab finantsinfo koostamise protsessi ; (ii) valvab sisekontrolliks, siseaudititeks ning finants- ja raamatupidamisinfoga seonduvaks riskijuhtimiseks kasutatavate süsteemide efektiivsust ; (iii) valvab ettevõtte koosseisuliste audiitorite konsolideeritud aruannete auditite järele; (iv) valvab koosseisuliste audiitorite sõltumatust.

 • Liikmed

  Antoine Burel
  Esimees

  Nõukogu sõltumatu liige

  Thierry Morin
  Liige

  Nõukogu esimees ja sõltumatu liige

  Magali Chessé
  Liige

  Nõukogu liige

 • Revisjonikomisjoni põhimäärus

  Revisjonikomisjoni põhimäärus näeb ette, et ettevõttel peab funktsioonide täitmiseks olema kõik vajalikud ressursid. Konkreetselt võib komisjon saada ütlusi ettevõtte ja kontserni ettevõtete koosseisulistelt audiitoritelt, finants-, raamatupidamis- ja kassahaldusjuhtidelt ning siseauditi esimehelt. Kui komisjon nii otsustab, võidakse nendelt isikutelt saada ütlusi, kui direktorite nõukogu liikmed pole kohal. Samuti võib komisjon paluda direktorite nõukogul tagada neile mistahes informatsioon, mida nad võivad pidada vajalikuks. Ühtlasi võib komisjon võtta ühendust täitevkomitee liikmetega, olles sellest informeerinud direktorite nõukogu esimeest ning tingimusel, et nad kannavad toimunust omakorda ette nõukogule ja juhatusele. Komisjon võtab vastu oma volituste alla langevaid kaalukaid dokumente (märgukirju finantsanalüütikutelt ja reitinguagentuuridelt, auditite kokkuvõtteid jne). Nad võivad paluda mistahes täiendavaid uuringuid, mida peavad vajalikuks.

  Revisjonikomisjoni aastaste ja kord kvartalis tehtavate raamatupidamisuuringutega peab kaasnema koosseisuliste audiitorite esitlus, kus rõhutatakse tulemuste põhipunkte ja valitud raamatupidamismeetodeid. Samuti finantsdirektori ettekanne, milles kirjeldab ettevõtte haavatavust oluliste riskide ja bilansiväliste kohustuste suhtes. Komisjoni koosolekuid peetakse enne nõukogu koosolekuid ning, mil iganes võimalik, vähemalt kaks päeva enne koosolekuid, kus revisjonikomisjoni päevakorras on poolaasta ja aastaste aruannete läbivaatamine, enne kui nõukogu need läbi vaatab.

Ametisse nimetamise, tasustamise ja juhtimise komisjon

Ametisse nimetamise, tasustamise ja juhtimise komisjoni esmane missioon on aidata nõukogu ettevõtte täitevorganite liikmeskonna küsimustes. Lisaks aidata direktorite nõukogu liikmete kõikide tasude ja hüvitiste määramisel ja regulaarsel hindamisel, kaasa arvatud mistahes edasilükatud hüvitised ja/või kompensatsioon vabatahtliku või sunnitud kontsernist lahkumise eest. Selles raamistikus täidetakse konkreetsemalt järgmisi kohustusi: (i) ettepanekud nõukogu, direktorite nõukogu, nõuandva komisjoni ning nõukogu mittesõltuvate liikmete kandidaate analüüsiva komisjoni liikmete määramiseks; (ii) nõukogu liikmetele kogunenud ametiaja pikkuse iga-aastane hindamine; (iii) direktorite nõukogu liikmete tasustamise kõikide tingimuste uurimine ja nõukogule ettepanekute tegemine; (iv) osalemismärkide jaotamise uurimine ja nõukogule ettepanekute tegemine; (v) muud episoodilised kohustused ja ülesanded.

 • Liikmed

  Fabrice Barthélemy
  Esimees

  Thierry Morin
  Sõltumatu liige

  Joy Verlé
  Liige

Ettevõtte sotsiaalse vastutuse (CSR) komisjon

Ettevõtte sotsiaalse vastutuse (CSR) komisjoni missioon on aidata nõukogul valvata kontserni sotsiaalse vastutuse poliitika ja strateegia järele.
Konkreetsemalt täidab CSR-komisjon selles raamistikus järgmisi ülesandeid: kaalub sotsiaalse vastutuse vallas kontserni kohustusi ja strateegiat; tagab peamiste sotsiaalse vastutusega seonduvate küsimuste, riskide ja kontserni võimaluste võimalikult varajase etteaimamise ning teeb ettepanekuid kontserni sotsiaalse vastutuse poliitika ning eesmärkide osas.

 • Liikmed

  Florence Noblot
  Esimees

  Philippe Delleur
  Sõltumatu liige

  Amy Flikerski
  Liige

Audiitorid

Esindaja: Edouard Sattler
Versailles’ piirkondliku diplomeeritud audiitoritekogu liige

63 rue de Villiers
92200 Neuilly-sur-Seine
Ametiperiood uuendati üldkoosolekul 23. mail 2019 kuueks majandusaastaks ning lõppeb 31. detsembril 2024 lõppeva majandusaasta üldkoosolekuga.

Mazars

Esindaja: Isabelle Massa
Versailles’ piirkondliku diplomeeritud audiitoritekogu liige

61 rue Henri Regnault
92400 Courbevoie

Ametiperiood uuendati üldkoosolekul 23. mail 2019 kuueks majandusaastaks ning lõppeb 31. detsembril 2024 lõppeva majandusaasta üldkoosolekuga.

 

Võta meiega ühendust

Vajad lisainformatsiooni ? Võta meiega ühendust !

Kontaktivorm

Võtame Teiega peagi ühendust!

*Kohustuslikud väljad

 
Selle vormi kaudu kogutud isikuandmeid ja andmeid töödeldakse elektrooniliselt, et vastata teie teabepäringutele meie teenuste kohta. Neid võidakse kasutada äritegevuseks vastavalt teie vajadustele ja lepingu täitmiseks.
Kui täidate meie vormi, töödeldakse kogutud andmeid teie nõusoleku alusel teie päringule vastamise eesmärgil.

CAPTCHA